Προμήθεια λαβάρων και σημαιών για τις ανάγκες σημαιοστολισμού του Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

11/10/2023

Προυπολογισμός:

6.990,75