Προμήθεια Λοιπού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

03/12/2019

Προυπολογισμός:

2.599,74 ευρώ