Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

14/10/2016
και ώρα: 11:30 π.μ.

Προυπολογισμός:

2.500,00 €