Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις υπηρεσίες του Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

15/10/2019

Προυπολογισμός:

491,40 €