Προμήθεια με απευθείας ανάθεση ενός (1) ασπρόμαυρου πολυμηχανήματος (φωτοαντιγραφικού)

Στοιχεία Προκήρυξης