Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Δ. Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

08/12/2017
και ώρα: έως 14:00

Προυπολογισμός:

23.396,72 ευρώ