Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τις ανάγκες των σχολικών καθαριστριών ΙΔΟΧ ΤΟΥ Δήμου Χίου.

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

13/12/2021

Προυπολογισμός:

8725,86