Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τις ανάγκες των σχολικών καθαριστριών ΙΔΟΧ ΤΟΥ Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

18/10/2021

Προυπολογισμός:

8.727,03