Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για το δικαιούχο προσωπικό

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

11/02/2021

Προυπολογισμός:

14.223,11 ευρώ