Προμήθεια μεταλλικών ραφιών για τις ανάγκες του Ταμείου Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

01/09/2021

Προυπολογισμός:

1.500,00