Προμήθεια μίας (1) ντουλάπας για την τοποθέτηση φαρμάκων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

15/05/2018

Προυπολογισμός:

200,00 €