Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

27/01/2020
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

305.000,00 €