Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τη λειτουργία του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας – Στάθμευσης (ΚΕ.ΔΙ.ΚΥ.Σ.)

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

31/07/2020
και ώρα: 17:00:00

Προυπολογισμός:

242.190,00 €