Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τη λειτουργία του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας – Στάθμευσης (ΚΕ.ΔΙ.ΚΥ.Σ.)

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

12/03/2019
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

242.190.00 €