Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

08/02/2018
και ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00μμ

Προυπολογισμός:

541.880,00 ευρώ