Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δ. Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

25/05/2016
και ώρα: Ηλεκτρονικά έως 17:00μμ