Προμήθεια Οικίσκου Πυροφυλακίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

27/06/2016
και ώρα: έως τις 11:30 π.μ.

Προυπολογισμός:

4.500,00 €