Προμήθεια Οχημάτων Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

31/10/2017

Προυπολογισμός:

610.080,00 ευρώ
και ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00μμ