Προμήθεια πλαστικών αυτοκόλλητων για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

21/12/2020

Προυπολογισμός:

100,00 €