Προμήθεια ψυγείου για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Δόμησης του Δ. Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

19/05/2020

Προυπολογισμός:

175,50 ευρώ