Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος έτους 2017

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

13/04/2017
και ώρα: έως 12:00μμ

Προυπολογισμός:

8.000,00 ευρώ