Προμήθεια σιδηρών κιγκλιδωμάτων και θυρών στα πλαίσια υλοποίησης του Σ.Α.Λ.Ε. Μεστών (Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης)

Στοιχεία Προκήρυξης