Προμήθεια σιδηρών υλικών έτους 2018

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

01/03/2018
και ώρα: έως 11:00 π.μ.

Προυπολογισμός:

11.700,00 ευρώ