Προμήθεια σημαιών για τις ανάγκες σημαιοστολισμού του Δήμου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

13/06/2018

Προυπολογισμός:

2.135,28 €