Προμήθεια σημαιών για τις ανάγκες του Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

29/10/2018

Προυπολογισμός:

952,32 €