Προμήθεια σημαιών για τις ανάγκες του Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

05/07/2016
και ώρα: έως τις 11:30 π.μ.

Προυπολογισμός:

690,30 €