Προμήθεια σημαιών για τις ανάγκες του Δήμου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

05/12/2017
και ώρα: 10:00 π.μ.

Προυπολογισμός:

1.715,22 €