ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

30/11/2022

Προυπολογισμός:

15.495,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)