Προμήθεια σπόρων, φυτών & δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

07/03/2018
και ώρα: έως 10:00 π.μ.

Προυπολογισμός:

3.016,03 ευρώ