Προμήθεια σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων για τις ανάγκες του Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

04/05/2017
και ώρα: 10:00 π.μ.

Προυπολογισμός:

6.787,83 €