Προμήθεια στάσεων λεωφορείου έτους 2018

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

17/10/2018
και ώρα: 13:00

Προυπολογισμός:

10.000,00