«Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού πρόληψης πυρκαγιών – επιτήρησης δασών»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

16/11/2020
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

149.994,00 €