Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων και υλικών εγκαταστάσεων θέρμανσης και ψύξης σχολικών συγκροτημάτων 2019

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

18/09/2019

Προυπολογισμός:

12.280,32 ευρώ