Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων & υλικών εγκαταστάσεων θέρμανσης σχολικών συγκροτημάτων 2016

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

19/05/2017
και ώρα: έως 10:00 π.μ.

Προυπολογισμός:

7.986,24 ευρώ