Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

12/05/2017
και ώρα: 11:00 π.μ.

Προυπολογισμός:

4.995,00 €