Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων & γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζομένους έτους 2016

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

21/01/2016
και ώρα: Ηλεκτρονικά έως 17:00μμ