Προμήθεια Τροχήλατων Κάδων

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

31/08/2017

Προυπολογισμός:

179.986,95 ευρώ
και ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00μμ