Προμήθεια βιντεοπροβολέα και οθόνη προβολής για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

16/06/2020

Προυπολογισμός:

915,00 ευρώ