«Προμήθεια βιβλίων για την κάλυψη των αναγκών ενημέρωσης του προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όσο αφορά το Νέο Κώδικα για τις δημόσιες Συμβάσεις  έργα & Μελέτες, σύμφωνα με τον  Ν.4412/16 (κυρίως δημόσια έργα & μελέτες) όπως  αυτός τροποποιήθηκε   με τον Ν.4782/21 και μέχρι και το Ν.4938/22»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

02/11/2022

Προυπολογισμός:

156,00