Προμήθεια χλοοτάπητα γηπέδου Κοφινά

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

19/06/2017
και ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00

Προυπολογισμός:

80.000,00 €