Προμήθεια Χλοοτάπητα Γηπέδου Κοφινά

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

21/04/2017
και ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00μμ

Προυπολογισμός:

80.000,00 ευρώ