Προμηθεια χρωμάτων και σιδηρών υλικών

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

09/12/2019
και ώρα: 10:30

Προυπολογισμός:

49598,64

Ημερομηνία Διαγωνισμού:

09/12/2019
και ώρα: 10:00