Προμήθεια χρωμάτων και χρωμάτων οδοσήμανσης

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

06/08/2021
και ώρα: 10:30

Προυπολογισμός:

39.094.47

Ημερομηνία Διαγωνισμού:

06/08/2021
και ώρα: 10:00