Προμήθεια υγειονομικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο».

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

27/06/2022

Προυπολογισμός:

28.878,19