Προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών για τη συντήρηση ραδιοδικτύου και τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

20/12/2019

Προυπολογισμός:

11.997,18