Προμήθεια υλικών σχεδιάσεων και αναπαραγωγής σχεδίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

25/04/2018

Προυπολογισμός:

2.999,65 €