Προμήθεια υλικών συντήρησης & εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

30/05/2016
και ώρα: 11:30 π.μ.

Προυπολογισμός:

8.399,56 €