Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων (έτους 2017)

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

09/06/2017
και ώρα: έως 12:00μμ

Προυπολογισμός:

15.000,00 ευρώ