Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων έτους 2020

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

05/10/2020
και ώρα: 12:00

Προυπολογισμός:

15.000,00