ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΘΥΡΙΔΩΝ

Εγκρίθηκε η προμήθεια Ταχυδρομικών Θυρίδων οι οποίες θα τοποθετηθούν στις Τοπικές Κοινότητες Χαλκειούς, Βερβεράτου, Δαφνώνα Δήμου Χίου, κατόπιν αιτήματος των κατοίκων των περιοχών αυτών για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, με την υπ’ αριθμ. 634/20-09-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χίου.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χίου, ανταποκρινόμενη άμεσα στο αίτημα των κατοίκων, εκπόνησε σχετική μελέτη, και πρόταξε το έργο αυτό στο Τεχνικό Πρόγραμμα. Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 18.922,45 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Κάθε φωριαμός (ντουλάπα) θα τοποθετηθεί είτε μόνη της ανεξάρτητα είτε σε επάλληλη τοποθέτηση η μία δίπλα στην άλλη. Οι θέσεις εγκατάστασης θα υποδειχτούν από την υπηρεσία.

Αναλυτικότερα προβλέπεται να γίνει εγκατάσταση:
• Διακοσίων είκοσι (220) νέων υπαίθριων γραμματοθυρίδων (δέκα σώματα γραμματοθυρίδων των 22 θυρίδων) στην ΤΚ Δαφνώνα, σε τρεις διαφορετικές θέσεις,
• Εκατό τριάντα δύο (132) νέων υπαίθριων γραμματοθυρίδων (έξι σώματα γραμματοθυρίδων των 22 θυρίδων) στην ΤΚ Βερβεράτου, σε τρεις διαφορετικές θέσεις
• Διακοσίων σαράντα δύο (242) νέων υπαίθριων γραμματοθυρίδων (έντεκα σώματα γραμματοθυρίδων των 22 θυρίδων) στην ΤΚ Χαλκειούς, σε πέντε διαφορετικές θέσεις.